Program Berat


Program Berat_badan ;

uses crt ;
var berat : integer ;
begin
write ( ‘ masukkan berat badan : ‘ ); readln (berat) ;
if berat > 37 then
writeln (‘berat’);
else
writeln ( ‘ kurus ‘ ) ;
readln ;
end.


Leave a Reply